آمنیودیسک چشمی
(پانسمان بیولوژیک)

آمنیودیسک چشمی (پانسمان بیولوژیک) بافت آلوگرفت پرده آمنیوتیک انسانی به صورت خشک است که سلول‌های بنیادی را ندارد ولی دارای فاکتورهای رشد است. مهم‌ترین کاربرد آن درمان زخم‌ها و ضایعات سطحی چشم و بازسازی بافت قرنیه در آسیب‌های چشمی و جراحی‌های چشم هستند.

آمنیودیسک چشمی

پانسمان بیولوژیک چشمی از جنس پرده آمنیون

آمنیودیسک را می‌توان به عنوان یک پانسمان به صورت پچ و یا در فرایند .جراحی به عنوان گرافت استفاده کرد.

دانلود بروشور آمنیون چشمی

فیلم‌های آمنیودیسک

مقاله‌های آمنیودیسک چشمی

  • Amniotic Membrane Transplantation in Surgical Treatment of Conjunctival Melanoma: Long-term Results
  • Amniotic Membrane Transplantation in Surgical Treatment of Conjunctival Melanoma: Long-term Results.
  • Insights on the Human Amniotic Membrane in Clinical Practice with a Focus on the New Applications in Retinal Surgery
  • Development of an electrospun poly(ε‐caprolactone)/ collagen‐based human amniotic membrane powder scafold for culturing retinal pigment epithelial cells

Ready to speak
with a doctor