به ابزار و وسایلی که درعلم پزشکی برای تشخیص، پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری ها با هدف کمک به سلامتی انسان ها و درنتیجه ی پیشرفت علم پزشکی طراحی ،تولید و ساخته شده اند تجهیزات پزشکی گفته می شود. وسایل و ابزارهایی که درگروه تجهیزات پزشکی تولید می شوند بسیار زیاد و متنوع هستند و حداقل در یکی از گروه های زیر دسته بندی می شوند.

 • تجهیزاتی که برای تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری خاصی ساخته می شوند.
 • تجهیزاتی که برای تشخیص، پیشگیری و درمان یک معلولیت یا صدمه ساخته می شوند.
 • تجهیزاتی که برای اصلاح و جایگزینی یک آناتومی ساخته می شوند.
 • تجهیزاتی که برای ادامه حیات به عنوان یک حمایت کننده ساخته می شوند.
 • تجهیزاتی که برای استریل و ضدعفونی کردن وسایل و همچنین محیط های پزشکی ساخته می شوند

انواع وسایل و تجهیزات پزشکی

 • وسایل معاینه: ابزاری که در تشخیص بیماری توسط پزشک استفاده می شود.
 • وسایل عمومی: ابزاری است که به طور عام در درمانگاه ها و بیمارستان ها وجود دارد.
 • وسایل تخصصی پزشکی : ابزاری که در تشخیص و درمان انواع بیماری ها در بخش های مختلف پزشکی(زنان و زایمان ،ارتوپدی ،گوارش و…) در بیمارستان ها و مطب پزشکان استفاده می شود. 
 • تجهیزات درمانی: تجهیزاتی که در درمان سرپایی بیماران در بیمارستان ها و سایر مکان های درمانی استفاده می شود 
 • تجهیزات آزمایشگاهی: تجهیزاتی که در آزمایشگاه ها برای تشخیص انواع بیماری ها استفاده می شود.
 • تجهیزات اتاق عمل: تحهیزاتی است که در اتاق های عمل استفاده می شوند 
 • تجهیزات بخش ها: تجهیزاتی که در بخش های مختلف بیمارستان ها و مراکز درمانی استفاده می شوند.
 • تجهیزات دندانپزشکی: تجهیزاتی بسیار حساسی است که در حوزه  دندانپزشکی مورد استفاده می باشند.
 • طبقه بندی نشده: ابزاری که در دسته بندی های ذکر شده در بالا قرار نمی گیرند در این گروه دسته بندی می شوند.